Algemene Voorwaarden

Door te klikken op de bevestigingslink in de mail die u ontvangt na verzending van het inschrijfformulier verklaart u dat u kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Healthy Advertising die betrekking hebben op de website Alternatieve Geneeswijzen Gids.

Na ontvangst van uw inschrijving nemen we contact met u op om te overleggen over de plaatsing van een link op uw website naar (een pagina van) www.alternatieve-geneeswijzen-gids.nl

Na plaatsing van de retourlink naar onze website nemen we de gegevens van uw praktijk z.s.m. op Alternatieve Geneeswijzen Gids op. Door lange vakanties in het buitenland kan dit in sommige gevallen enige tijd duren.

Indien de tekst in uw inschrijving niet voldoet aan de klassieke fatsoensnormen hebben we het recht om uw inschrijving te weigeren of (delen van) uw tekst(en) aan te passen of te herschrijven. Of tekst en content voldoet aan de klassieke fatsoensnormen is ter beoordeling van de redactie van Alternatieve Geneeswijzen Gids

Om zoveel mogelijk bezoekers aan te trekken bieden we zoekmachines zoals Google de mogelijkheid om de inhoud van alle pagina’s van Alternatieve Geneeswijzen Gids op te nemen in hun index. Indien u niet wil dat de gegevens van uw praktijk opgenomen worden in Google dient u niet in te schrijven.

Door afbeeldingen en foto’s door te geven voor plaatsing op onze website verklaart u daar zelf het volledige en onbeperkte auteursrecht op te hebben. Indien u het volledige auteursrecht niet heeft mag u content alleen (laten) publiceren als u daartoe toestemming heeft gekregen van de rechthebbende(n), dan wel de publicatie van de content onder een wettelijke uitzonderingsbepaling valt. Door content naar ons in te sturen via het inschrijfformulier of via e-mail met als doel om dit te publiceren op Alternatieve Geneeswijzen Gids in de vermelding van uw praktijk verklaart u dat dit het geval is.

Mocht de website in de toekomst uitgebreid worden met nieuwe diensten en mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuws of artikelen op een blog, cursussen, workshops en opleidingen in een agenda, verkoop van artikelen in een webshop, banners, tekstlinks etc. dan geldt hier een (apart) tarief voor. Nieuwe diensten zijn niet inbegrepen in de gratis vermelding. 

Omdat inschrijving gratis is, heeft Healthy Advertising het volledige recht om uw vermelding ten allen tijde en zonder opgave van redenen te verwijderen van Alternatieve Geneeswijzen.

Indien u in de toekomst uw vermelding wil beëindigen, bijvoorbeeld bij beëindiging van uw eigen bedrijf of praktijk, dient u dit schriftelijk door te geven via info@healthyadvertising.nl

Omdat uw vermelding gratis is, kan er nimmer sprake zijn van aansprakelijkheid in verband met (de gegevens in) uw vermelding. U bent zelf verantwoordelijk om ons te voorzien van de juiste gegevens van uw praktijk. Door bijvoorbeeld lange vakanties in het buitenland kan het in sommige gevallen een behoorlijke tijd duren voordat we wijzigingen van uw praktijk of bedrijf kunnen aanpassen op Alternatieve Geneeswijzen Gids. Uiteraard doen we ons best om dit zo spoedig mogelijk te doen maar we kunnen niets garanderen.

Healthy Advertising zet zich in om de website zo goed mogelijk te laten functioneren, maar kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde online zal zijn.

Healthy Advertising heeft het recht om de website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbetering van de website, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Healthy Advertising is nooit aansprakelijk voor enige schade ontstaan door of in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Healthy Advertising heeft het recht de website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Healthy Advertising is echter niet gehouden tot vergoeding van enige schade veroorzaakt door het aanpassen van de website.

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt verstaan storingen in de telecommunicatiestructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Healthy Advertising door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, de website niet online kan houden, zal de website opgeschort, dan wel beëindigd worden zonder enige verplichting tot schadevergoeding door Healthy Advertising.

Healthy Advertising heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan steeds met onmiddellijke ingang in. Als u de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kunt u via e-mail een verzoek indienen om uw vermelding te laten verwijderen.

Healthy Advertising is gerechtigd om de website samen met al haar gebruikers en adverteerders over te dragen of te verkopen aan een derde.

Op het gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor de woonplaats waar Healthy Advertising gevestigd is.

Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke gebruikersovereenkomst gestalte wordt gegeven.

Voor bepaalde onderdelen van de website kunnen aanvullende regels of beperkingen worden gesteld. Deze worden duidelijk vermeld bij de betreffende onderdelen. Je dient deze regels of beperkingen na te leven. In geval van een conflict tussen deze gebruiksvoorwaarden en aanvullende regels of beperkingen, prevaleren de laatste.